Skriv
Stšng

QUARNDANSEN

Musik:

Quarndansen låt nr 23 på CDn Danser i Västerbotten

Dansen sannolikt dansad i herrskapsmiljö och i måttligt tempo.

Uppställning:

    
 F1    F2  F3    F4    Front
 P1   P2     P3   P4    etc.
  

Tur 1 A Sammanslagning
Antal takter

2

Linjerna dansar mot varandra

2

Linjevis från varandra

2

Linjevis mot varandra, var och en med sin dubbel handfattning och svänger om ett halvt varv

2

Linjevis från varandra till visavis plats.

Tur 1 B Kehr´aus

8

 

Pojke 1 leder pojkraden i en halvcirkel motsols, Flicka 1 flickraden i en halvcirkel motsols. Båda halvcirklarna , möts vid fronten där par efter par fattar hand i hand och dansar upp och intager sin moitiés utgångsställning.
Tur 1 A Sammanslagning

8

Upprepas
Tur 1 B Kehr´aus

8

Upprepas (spegelvänt) till utgångsställning
Tur 2 Armkrok

2

Par 1 fattar höger armkrok och omdansar 1/2 varv  

2

P1 och F4 samt Fl och P2 omdansar vänster armkrok- pojken börjar alltid mot fronten.

2

Par 1 omdansar 1/2 varv

add

så fortsättes till par 1 dansat med alla. Då fortsätter de omdansningen spegelvänt så att P1 först dansar med P4 samtidigt som F1 dansar med P2. Så fortsättes raden igenom.

Tur 3 Portar

8

Par 1 fattar hand i hand och dansar först över flickornas linje, först över F4 (vid fronten), därefter

8

över pojkraden och ställer in sig sist (vid fronten) i uppställningen. Pojken hela tiden utanför uppställningen

Par 2 blir nu springpar och dansen upprepas tills samtliga par dansat tur 2 och 3 som springpar.

Beskrivning: Bengt Martinsson, Gällivare 1979 efter J A Linder, Norsjö 1818. Originalet i KE,Sthlm

Ur variantsamlingen -till Arwidssons Svenska Fornsånger 3, del II v.s. 2:2 Kungliga Bibliotekets Handskriftsamling, Stockholm.
"Uppgifterna om dansen lämnade av dåvarande Kapellpredikanten, sedermera komministern Johan Anders Linder i Norsjö 1818, på direkt uppmaning av Johan Wallman (1792-1853)" (Tillhagen-Dencker)
(Melod.No 19.) (se Sv. Fornsånger III, pag 196-198)

Quarndansen (e:fter samma musik som väfva valmal)
Sällskapet placerar sig såsom till Långdans. Alla moitiéer ge hvarandra handen och promenera fram och tillbaka och åter fram, hvarpå alla vexla plats hvar med sin moitie och första cavailleren gör vänster sväng tillbaka utåt dagslinien åtföljd af alla Cavaillererna, och första Damen likaledes på samma gång höger sväng tillbaka utåt sin linie, åtfölgd af alla Damerna, likasom i flankmarche. Härvid mötas således alla paren vid andra änden af danssalen, ehuru med ombytta platser, och ge då hvarandra handen och promenera tillbaka, hvarefter de på ofvanskifte sätt vexla plats igen och göra lika svängningar tillbaka, ge hvarandra banden och promenera upföre igen, då de böra komma i samma ställning som då dansen börjades. Sedan gör första paret omdansning (eller promenad) hvarefter första Cavailleren fattar sista Damen under armen, och första Damen likaledes första af de quarstående Cavaillererna, och göra half omdansning, sträckande den andra lediga armen åt egen moitié at med den göra den andra halfva omdansningen, hvarefter det agerande paret åter fortfar att i ordning göra half omdansning (Damen med nästa Cavailler i ordningen och Cavailleren med nästa Damen in till den föregående) och den andra.halfva omdansningen tillsammans, till dess de sålunda gjort half omdansning med hvar och en af hela sällskapet, och den andra halfva omdansningen tillsammans. Sedan förnyas samma tour så, at Cavailleren gör half omdansning med sista Cavailleren, och Damen med öfversta Damen, och den andra halfva omdansningen tillsammans såsom tillförne, och så i ordning med alla paren. Derefter promenera det agerande paret med sammanknutna händer öfver Damernas Linie fram och Cavaillerernas tillbaka, dervid Damen bör vara inom, och Cavailleren altid utom linien; här slutar nu första paret sin tour och ställer sig ner om sista paret. Det andra paret som nu är öfverst börjar derpå samma tour som det föregående, och så fortfares till dess alla paren dansat sin tour på beskrifne sätt, hvarefter således alla paren återfå sin första plats.
BM/okt.1975

OBS! Linder anger vilka danser som dansas ”bland allmogen”. Så ej i denna tour. I vissa fall anger han två varianter, ex. dels ”Nigaredansen” resp. ”Nigaredansen, sådan den brukas bland allmogen.” BM/ nov 1975


1998-2010 © www.folkdansaren.se